Zákaznícke centrum SPP pobočka Trenčín

Projekt riešil umiestnenie zákaz- níckeho centra SPP v novovybu- dovanom objekte na Jilemníckeho ulici v Trenčíne.
Prestavba sa sústreďovala na vnútorné dispozičné zmeny príze- mia, bez zásahu do nosných konštrukcií objektu. Dispozičné riešenie plochy vychádzalo z po- žiadaviek investora a člení priestor na dve základné funkcie:
- vstup pre klientov s čakacím priestorom a halou
- zázemie zákazníckeho centra s kanceláriou vedúceho a zázemím pre zamestnancov.

Kategórie