Tatra banka pobočka Trnava

Projektová dokumentácia riešila prestavbu a nadstavbu objektu na Sladovníckej ul. č.9 v Trnave.
Pôvodná budova mala čiastočne klasicistický charakter. V našom architektonickom návrhu sme sa snažili obnoviť pôvodný zámer a nadstavbou zvýšiť a dotvoriť tak, aby pôvodný charakter tvarom strechy, členením fasády a vystu- pujúcim zvýrazneným vstupom s terasou, hmotovo zjednotil a zosú- ladil pôvodné, nadstavené a nami navrhované dobudované podlažie do harmonického celku. Vybudova- ním ďalšieho podlažia sme sledo- vali potrebu dostatočnej podlažnej plochy, potrebnej k zriadeniu všetkých pracovísk, súvisiacich s regionálnou pobočkou.

Kategórie