Hoechst - Biotika Martin

Projektom sa riešila prestavba časti administratívnej budovy a časti jednotlivých hál závodu Hoechst - Biotika v Martine.

Kategórie