Okružná križovatka - Sučany

Projektom okružnej križovatky sa riešilo dopravné napojenie priemy- selnej zóny Martin-Sučany na cestu I/18.
Výstavba predmetnej križovatky si vyžiadala preloženie niektorých inžinierskych sietí, nachádzajúcich sa v dotknutom území (vedenie VN, VTL plynovod, verejný vodovod, vedenia spoločnosti T-Com a Orange). Prekládka inžinierskych sietí bola zrealizovaná pred samotnou výstavbou okružnej kri- žovatky. Výstavba okružnej križo- vatky pozostávala z vybudovania deliacich ostrovčekov a rozšírenia vozoviek cesty I/18.

Kategórie