Tatra banka pobočka Kaštielska Bratislava

Projektom sa riešili priestory pre pobočku Tatra banky v rozostava- nom krídle dostavby polyfunkčné- ho objektu, ktorý sa nachádza na severozápadnom okraji mestskej časti Prievoz v Bratislave.
Úlohou bolo dispozične a kon- štrukčne dotvoriť rozostavané prie- story 1. až 4. podlažia. 1. podlažie tvorí banková hala s kanceláriami a zázemím pre zamestnancov, na 2. a 3. podlaží sú kancelárie a zá- zemie zamestnancov. 4. podlažie je technické s tlačiarňami, baliaci- mi linkami a zázemím pre zamest- nancov.
Projektovaná plocha:
1. podlažie - 808,49 m2
2. podlažie - 326,74 m2
3. podlažie - 513,68 m2
4. podlažie - 515,27 m2

Kategórie