Oceliareň SSM Strážske - areálová doprava automobilová

Dopravné riešenie v areáli závodu oceliarne v Strážskom bolo zamerané na vytvorenie doprav- ného systému, ktorý by umožňoval prejazd a prevádzku aj najväčších nákladných vozidiel a kamiónov.
Taktiež bola vybudovaná nová autobusová zastávka a parkovisko pre osobné automobily zamest- nancov a návštevníkov závodu.
K jednotlivým objektom závodu oceliarne boli navrhnuté chodníky zo zámkovej dlažby vedené pozdĺž vnútroareálových komunikácií.

Kategórie