Oceliareň SSM Strážske - areálové železničné vlečky

Projekt riešil výstavbu železnič- ného spodku a zvršku vlečkových koľají v areáli závodu oceliarne v Strážskom.
Železničné vnútroareálové vlečky boli navrhnuté v severnej a južnej časti závodu. V rámci výstavby vlečkových koľají boli riešené aj dynamické koľajové váhy pre váženie koľajových vozidiel na vstupe do resp. výstupe z oceliar- ne. Na vstupe do oceliarne bol tiež navrhnutý systém radiačnej kontro- ly, ktorým sa monitoruje rádio- aktivita šrotu a surovín dopravova- ných do oceliarne železnicou.

Kategórie