Duropack Martin

Projektom bola riešená prestavba a prístavba jestvujúceho objektu Turpak (terajší Duropack) v Marti- ne.
V jestvujúcom objekte boli vytvo- rené nové reprezentačné kancelár- ske priestory riaditeľstva, pričom sa zmodernizovali aj šatne a hy- gienické zázemie pre zamestnan- cov. Nový obvodový plášť a strecha zlepšili nielen tepelnú bilanciu objektu, ale aj predĺžili životnosť a funkčnosť celého objektu.
V rámci projektu sa riešila aj prístavba jednopodlažnej vrátnice s plochou strechou.

Projektovaná plocha:
- prestavba - 1031,1 m2
- prístavba vrátnice - 174,8 m2

Kategórie