Administratívna budova Skanska

Objekt sa nachádza mimo histo- rického centra Martin v priemy- selnej zóne.
Základným princípom prístupu k rekonštrukcii bola snaha o minimálne zásahy do samotného objektu z hľadiska vonkajšej architektúry aj vnútornej dispozície. Napriek tejto snahe bol nevyhnutný zásah do uličnej fasády, ktorý vyplynul zo zmeny hlavného vstupu do objektu. Daný vstup bol vytvore- ný zasklenými stenami a z fasády vystupuje ako novotvar využívajúci niektoré prvky pôvodného tvaroslo- via fasády. Pri architektonickom riešení bola využitá kombinácia moderných prvkov s historizujúcimi prvkami.

Kategórie