Tatra banka pobočka Kaštielska Bratislava

Projektom sa riešili priestory pre pobočku Tatra banky v rozostava- nom krídle dostavby polyfunkčné- ho objektu, ktorý sa nachádza na severozápadnom okraji mestskej časti Prievoz v Bratislave.
V dispozičnom riešení prízemia tvorí dominantnú časť banková hala s jednotlivými pracoviskami. Zostávajúcu plochu vypĺňajú kan- celárie. Priestor nad bankovou halou je otvorený na výšku dvoch podlaží a na poschodí je vytvorená galéria ako komunikačný priestor pre zamestnancov. Na 2. a 3. pod- laží sú situované kancelárie a zázemie pre zamestnancov. 4. podlažie je technické s tlačiar- ňami, baliacimi linkami a miest- nosťami pre obsluhu týchto zariadení.

Kategórie