Oceliareň SSM Strážske - oporný múr

Pri severnej železničnej vlečke bol v areáli oceliarne v Strážskom navrhnutý oporný múr.
Oporný múr je zhotovený z prefabri- kovaných betónových dielcov. Nad oporným múrom je terén vyspádo- vaný. Na zabránenie vytvorenia povrchovej erózie sa na svah tesne nad múr osadili polo- vegetačné tvárnice. Nad tvárnice sa na celú dĺžku svahu rozprestiera protierózna ochranná sieť.

Dĺžka oporného múru: 300 m

Kategórie