Polyfunkčný dom Ferianc Martin

Novostavba polyfunkčného domu je umiestnená na ul. Oslobodite- ľov v Martine.
Zámerom investora bolo vybudo- vať objekt, ktorý by mal viacero spôsobov a možností využitia:
- vytvorenie priestorov lekárne na prízemí objektu
- vytvorenie dvoch bytových jedno- tiek v podkrovných priestoroch nezávisle prístupných
- vybudovanie voľných kancelár- skych priestorov v zostávajúcej časti objektu dispozične riešených tak, aby bolo možné ich využitie viacerými subjektami
Architektonické riešenie objektu vychádzalo z rešpektovania sused- ných objektov tak, aby celkové vyznenie objektu bolo v kontexte s okolitou zástavbou.

Kategórie