Oceliareň SSM Strážske - objekt odprášenia oceliarne

Projekt primárneho a sekundár- neho odprašovania oceliarne riešil odvod spalín z oblúkovej a panvovej pece a celo priestorové odsávanie oceliarne nad zdrojmi exhalátov.
Odprašovanie pecí a oceliarne vylepšuje hygienické podmienky pre obsluhu a údržbu technolo- gických zariadení. Súčasne znižuje emisie tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Kategórie