Oceliareň SSM Strážske - objekt úpravne a chladenia vody

Objekt úpravne a chladenia vody pre oceliareň a valcovňu slúži pre chladenie a filtráciu vôd použí- vaných v technologickom procese na chladenie konkrétnych zaria- dení.
Objekt úpravy a chladenia vody je dvojloďový objekt s priľahlými bazénmi pre chladiacu vodu a osadenými technologickými zaria- deniami.

Projektovaná plocha: 2 303,7 m2

Kategórie