Úprava areálu SPP – Bratislava

Projekt areálových úprav SPP v Bratislave bol vymedzený inves- torom na plochu o výmere cca 4.5 ha.
Úlohou projektu bolo riešiť obnovu vnútroareálových komunikácií v šírkovom usporiadaní pre prejazd nákladnej dopravy zásobovania a požiarnej techniky a znížiť intenzitu dopravy v historickom jadre areálu. Z dôvodu zjednotenia komunikácií bolo riešené aj obnovenie (dopl- nenie) odvodnenia ciest, funkčné prepojenie s pešími komuni- káciami a konečné zjednotenie areálu sadovými úpravami. Pôvodný stav areálového osvet- lenia bol nevyhovujúci, preto bolo navrhnuté aj nové areálové osvetlenie.

Kategórie