Biorafinéria Martin

Zámerom investora bolo navrhnúť objekty pre projektovanie a montáž technologických zariadení pre biorafinérie.
Stavba sa členila na administratív- nu budovu, výrobno-skladovací ob- jekt a vonkajší zásobník biomasy. Administratívna budova bola na- vrhnutá obdĺžníkového pôdorysu, dvojpodlažná s plochou strechou. Budova výrobno-skladovacia bola obdĺžníkového pôdorysu, konštruk- čne rozdelená na jednolodnú halu a murovanú dvojpodlažnú časť s plochou sedlovou strechou. Zásobník biomasy pozostával z dvojplášťovej oceľovej nádoby.

Projektovaná plocha:
- admin. budova - 316,9 m2
- výrobno-sklad. budova- 798,4 m2
- vonk. zásobník biomasy- 36,5 m2

Kategórie