KIA Motors Slovakia – rozšírenie predmontážnej haly – Žilina

Projekt rieši rozšírenie existujúce-
ho stavebného objektu SO 430 Predmontážna hala o dostavbu skladovacej haly, v ktorej sú v regálových systémoch skladované jednotlivé komponenty potrebné pre montáž automobilov. Archite-
ktonické riešenie rešpektuje pôvodný vzhľad objektu a výberom použitých materiálov je dostavova-
ná časť zakomponovaná tak, aby pôsobila ako jednoliaty celok s pôvodnou halou.

Projektovaná plocha:
SO 440 Predmontážna hala
15 606 m2
SO 430.3 Sklad hliníkových diskov
795 m2

Kategórie